Spike Lee กับเอเจนซี่ และแพทเทิร์นของงานฟรี “ข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้”

แล้วแต่ว่าเรายืนอยู่ฝั่งไหน แล้วแต่ว่าเราเข้าข้างใคร เรื่องทะเลาะกันไม่จบระหว่างฟรีแลนเซอร์ เอเจนซี่ และเจ้าของงาน