เริ่มสอนที่ทักษะชีวิต ตรรกะคิดควรมาทีหลัง

เด็กๆ ทุกคนควรได้รับสิทธิในการได้เรียนสิ่งที่เหมาะกับช่วงวัยก่อน ไม่ใช่ถูกบังคับให้เรียนลัดในสิ่งที่โรงเรียนเห็นเป็นประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียว