Featured

เริ่มสอนที่ทักษะชีวิต ตรรกะคิดควรมาทีหลัง

23.03.2019 / 0 comments

เด็กๆ ทุกคนควรได้รับสิทธิในการได้เรียนสิ่งที่เหมาะกับช่วงวัยก่อน ไม่ใช่ถูกบังคับให้เรียนลัดในสิ่งที่โรงเรียนเห็นเป็นประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียว